top of page
Open Book

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Mestskej knižnici Michala Chrásteka

 • Vážení čitatelia,
  v súlade  s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v  súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z O ochrane osobných údajov (GDPR) s účinnosťou od 25. 5. 2018, vyplýva pre nás, ako prevádzkovateľa, povinnosť oznámiť Vám, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich používame.

 • Patríte medzi našich čitateľov, ktorí sa u nás zaregistrovali. Z tohto dôvodu spracúvame Vaše meno a  priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresu, e-mailovú adresu a číslo telefónu. U nás v Mestskej knižnici berieme Vaše súkromie vážne a chceme Vás ubezpečiť, že sa o Vaše osobné údaje už od počiatku staráme v súlade s nariadením .

 • Vaše osobné údaje budeme aj naďalej používať výlučne pre potreby evidencie čitateľov.

 • Vašu e-mailovú adresu budeme používať len na zasielanie upomienok a oznámení o rezervácii.

 • Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme Vašu e-mailovú adresu prestali používať .

 • Ak si neželáte, aby sme Vám naďalej uvedené informácie zasielali, oznámte nám to, prosím, elektronickou poštou a my Vás vyradíme zo zoznamu. E-mail: kniznica@gmail.com

 • Veríme, že aj naďalej ostanete s nami.

 • Pre detailné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov navštívte naše aktuálne Zásady spracúvania osobných údajov.

 • Zásady spracúvania osobných údajov
  V súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola vykonaná analýza pre prevádzkovateľa.

 • Zásada zákonitosti
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi, smernicami, vyhláškami, ktoré tvoria súčasť obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.
  Prevádzkovateľ v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel, ako tie čo sú uvedené v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach, má k dispozícii tlačivo na poskytnutie súhlasu od dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je poučený , že nesmie spracovávať osobné údaje skôr, ako má od dotknutých osôb súhlas.

 • Zásada obmedzenia účelu
  Prevádzkovateľ a ním poverené osoby získavajú a následne spracúvajú osobné údaje určené v súlade s účelom prevádzky. Na základe vykonanej analýzy, prevádzkovateľ dodržiava zásadu obmedzenia účelu a spracúva osobné údaje v súlade s účelom podľa obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.

 • Zásada minimalizácie osobných údajov
  Prevádzkovateľ v súlade s obsahom jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach určil ich minimálne nevyhnutný rozsah a tento prispôsobil aj v používaných informačných systémoch , ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku. Osobné údaje sú uvedené v časti osobné údaje v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach.

 • Zásady správnosti
  Prevádzkovateľ a ním poverené
  osoby kontrolujú správnosť osobných údajov, ktoré ak nie je treba, aktualizujú spôsobom na to určeným. V prípade, že osobné údaje nie sú v súlade s účelom, alebo nie sú aktuálne, prevádzkovateľ má spracované postupy, kedy bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje opraví alebo vymaže. Oprava je prípustná vtedy, ak sú osobné údaje v súlade so zásadou spracovania podľa účelu.

 • Zásada minimalizácie uchovávania
  Prevádzkovateľ s prihliadnutím na účel spracovania, v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach určil aká je minimálna dĺžka uchovávania osobných údajov. Pre takéto osobné údaje prevádzkovateľ prijal primeraný spôsob ochrany. Bližšie informácie sú v dokumentácii spracovanej podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, bezpečnostnom projekte. Pokiaľ niektoré z osobných údajov nie sú určené na archiváciu alebo štatistický účel, alebo prekročia hranicu minimálneho uchovávania, prevádzkovateľ takéto osobné údaje na to určeným spôsobom vymaže, zlikviduje.

 • Zásady integrity a dôvernosti
  Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a následných aktualizácií spracované bezpečnostné smernice a opatrenia. Počas prevádzky sa osobné údaje spracúvajú prostredníctvom primeraných technických prostriedkov. Prevádzkovateľ má prijaté primerané organizačné opatrenia pred prípadnou stratou , výmazom alebo poškodením osobných údajov.

 • Zásada zodpovednosti
  Prevádzkovateľ je s uvedenými zásadami ako aj postupmi správania pre jednotlivé prípady oboznámený. V prípade požiadavky Úradu na ochranu osobných údajov ich vie preukázať.

 • OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)

 • Názov prevádzkovateľa

Mestské kultúrne centrum

Ulica a číslo

SNP 119

Obec a PSČ

965 01 Žiar nad Hronom

Štát

Slovenská republika

Prevádzkovateľ

PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.

Sprostredkovateľ

Nie je prevádzkovateľom poverený

Zodpovedná osoba

Je prevádzkovateľom poverená

 • Účel spracúvania osobných údajov
  Mestské kultúrne centrum zabezpečuje pre širokú verejnosť kultúrne podujatia, filmové predstavenia, organizuje výstavy, galérie. Prostredníctvom knižnice sú to knižné výpožičky a internetové služby. Zabezpečuje priestory a služby pre výkon občianskych obradov a iných aktivít. Záujemca má k dispozícií registračný formulár. Po úspešnej registrácií a následnom prihlásením, môže využívať poskytované online objednávacie služby.

 • Právny základ spracúvania osobných údajov
  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; dotknutá osoba alebo zákonný zástupca vyjadril súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

 • Kategórie dotknutých osôb
  návštevníci, deti, študenti, zákonní zástupcovia

 • Rozsah osobných údajov
  meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát), telefónne číslo, mailová adresa

 • Doba uchovávania
  Lehoty archivácie sa priraďujú na základe Smernice o registratúrnom poriadku a pláne.

 • V prípade kontroly sa osobné údaje poskytujú Dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov).

 • Osobné údaje sa nezverejňujú.
  Prenos do tretých krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje

 • Pri spracúvaní nepoužívame automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  Prevádzkovateľ eliminoval možné riziká tým, že prijal primerané technické a prevádzkové zabezpečenie, ktoré  pravidelne kontroluje a vyhodnocuje.

 • Návštevníci, študenti, zákonní zástupcovia, môžu požadovať od prevádzkovateľa:

  Prečo spracovávame osobné 1.údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým osobné údaje zdieľame, ako dlho uchovávame osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty, odkiaľ osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

  ​2.Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
  3.Opravu osobných údajov – v prípade zmeny v osobných údajoch.
  4.Výmaz osobných údajov – len ak je splnená (vypršala) priradená lehota pre archiváciu záznamu.
  5.Obmedzenie spracúvania – sa použije vtedy, pokiaľ je požiadavka na opravu, alebo sa záznam s osobnými údajmi nedá vymazať.
  6.Prenosnosť osobných údajov – len vtedy, ak prevádzkovateľ má zodpovedajúce programové vybavenie pre  štruktúrovanú podobu výstupu osobných údajov dotknutej osoby.
  7.Podať námietku – dotknutá osoba môže uplatniť u prevádzkovateľa, alebo u Dozorného úradu.

 • Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov info@thsconsulting.sk

 • Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia.

 • Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

 • Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018

Osobné údaje: Welcome
bottom of page