top of page
Studying in a Library

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Mestská knižnica Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom v zmysle zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach ako i zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho centra, ktorého je súčasťou, vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok.

Knižný poriadok: Welcome

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1. Knižnica Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom je verejná, kultúrna, vzdelávacia a informačná inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond a poskytovať čitateľom knižnično - informačné služby.

2. Knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou a plní funkciu Mestskej knižnice mesta Žiar nad Hronom.

3. Knižničný poriadok Mestskej knižnice Michala Chrásteka (ďalej len knižnica), ktorého súčasťou je i Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov.

4. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách.


Čl. 1
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria :

a) primárny fond: knihy a periodiká

b) sekundárny fond: katalógy v elektronickej forme

2. Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú majetkom mesta Žiar nad Hronom. Každý čitateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.


Čl.2
Služby knižnice


1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné služby sú bezplatné.
Špeciálne služby sa poskytujú za úhradu. Cenník poskytovaných služieb je prílohou výpožičného poriadku.

2. Základné služby knižnice sú:
výpožičné služby absenčné ( mimo priestorov knižnice)
výpožičné služby prezenčné ( v knižnici )
predlžovanie výpožičnej lehoty zapožičaných dokumentov
poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
informačná výchova čitateľov knižnice


3. Špeciálne služby knižnice sú:
medziknižničné výpožičné služby
medzinárodné medziknižničné informačné služby
bibliograficko-informačné služby
rezervovanie knižničných dokumentov
služby internetu

4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov ako i
požiadaviek zaslaných elektronickou poštou. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok

5. Knižnica svoje služby diferencuje podľa veku, vzdelania a profesionálneho zamerania. Z hľadiska potrieb
jednotlivých kategórií čitateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, upraviť počet
vypožičiavaných dokumentov, upraviť výpožičnú dobu a pod.

6. Zdravotne znevýhodneným používateľom sa vypožičiavanie knižničných dokumentov
a poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotný postih.

7. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

Čl. 3
Registrácia čitateľa1. Čitateľom knižnice sa môže stať :

a)každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať
b)príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle knižnice.

2. Občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním v databáze čitateľov a vydaním čitateľského preukazu.
Podpísaním čitateľskej prihlášky sa čitateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku a
vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov.

3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Knižnica poskytne čitateľovi pri zápise k nahliadnutiu Knižničný poriadok a výpožičný poriadok.


Čl. 4

Čitateľský preukaz


1. Čitateľský preukaz sa vystavuje :
a) občanom Slovenskej republiky po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky na základe predloženia platného občianskeho preukazu, u detí do 15 rokov po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom a po predložení hodnoverného dokumentu ( preukaz poistenca ).
b) občanom iného štátu po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a po predložení povolenia
k pobytu v Slovenskej republike, resp. cestovného pasu.

2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý kalendárny rok na základe dokladov uvedených v článku 3.

3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu sa vyberajú registračné poplatky, ktorých výšku určuje cenník
služieb v prílohe výpožičného poriadku.

4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) odhlásením čitateľa
b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
c) hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku
Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

5. Čitateľ bude mať pozastavené právo využívať služby knižnice v prípade, že hrubo poruší knižničný a výpožičný
poriadok.

6. Čitateľský preukaz je doklad, oprávňujúci čitateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný, platí iba pre

čitateľa, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo si kedykoľvek vyžiadať hodnoverný dokument

na overenie totožnosti čitateľa.

7. Za zneužitie svojho čitateľského preukazu zodpovedá čitateľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný
ihneď oznámiť pracovníčke knižnice. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje na základe overenia dokladov
uvedených v článku 5. bod 1. o zaplatení stanovených poplatkov určených cenníkom služieb.

8. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená z viny čitateľa tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky náklady, ktoré jej tým vznikli.

Čl. 5
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice


1. Čitateľ je povinný dodržiavať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a opatrenia, potrebné na
udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a
čistotu.

2. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

3. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať jedlo, alkohol a fajčiť.

4. Čitateľ je povinný odložiť si tašku a kabát na vyhradené miesto. Za peniaze resp. iné cennosti knižnica
nezodpovedá.

5. V priestoroch knižnice nie je povolené používať mobilné telefóny.

6. Ak čitateľ nedodržiava tieto ustanovenia knižničného poriadku, môže mu byť dočasne alebo trvalo odobratý
čitateľský preukaz. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť spôsobenú škodu ani zodpovednosti podľa platných
predpisov.

7. Povinnosťou každého čitateľa je chrániť vypožičané knižničné dokumenty pred stratou, poškodením
a zničením.

8. Čitateľ je povinný pri vypožičaní si dokument prezrieť, poškodenie dokumenu hneď nahlásiť knižnici. V prípade,
že tak neurobí, nesie zodpovednosť za neskôr zistené poškodenie a musí nahradiť náklady na opravu dokumentu.

9. Čitateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie, zničenie, stratu zapožičaného dokumentu a v stanovenej lehote
nahradiť škodu.Čl. 6

Návrhy a sťažnosti


1. Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice sa môžu podávať ústne alebo písomne určenému
pracovníkovi knižnice, alebo písomne do knihy návrhov a sťažností. Na písomné dotazy a sťažnosti čitateľa
knižnica odpoviedo 15 dní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné právne predpisy týkajúce sa vybavovania
sťažností.


Čl. 7

Poskytované služby


Medziknižničné výpožičné služby ( MVS )

1. Medziknižničné výpožičné služby ( MVS ) poskytuje knižnica pre dve skupiny čitateľov
a) svojim čitateľom
b) knižniciam Slovenskej republiky

2. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou zbierok knižnice, môže požiadať o získanie jeho
výpožičky z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.

3. Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré knižnica neodoberá, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej
knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.

4. Pri výpožičkách dokumentov z iných slovenských knižníc musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky
podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň 5
dní pred jej uplynutím.

5. Čitateľ si môže podať v jednom termíne maximálne 3 žiadanky.

6. Za vrátenie dokumentu poštou platí žiadateľ poštovné podľa platných poštových sadzieb.

7. Čitateľ, ktorý nevráti zapožičanú publikáciu v stanovenej výpožičnej lehote alebo ktorý požiada o predĺženie
zapožičaného titulu je povinný zaplatiť za každý deň omeškaniaresp. predĺženia výpožičnej doby poplatok 0,10 €.

8. Pri požiadavke na kópiu článku hradí čitateľ poplatok za reprografické služby stanovený zasielajúcou knižnicou.


Čl. 8

Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby ( MMVS )

1. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby ( MMVS ) poskytuje knižnica svojim čitateľom:
a) ak čitateľ knižnice potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza v žiadnej z knižníc Slovenskej republiky , knižnica zabezpečí jeho výpožičku zo zahraničnej knižnice prostredníctvom Národnej knižnice v Martine alebo Univerzitnej knižnice v Bratislave.

b) ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou zbierok knižnice a nenachádza sa ani v žiadnej z knižníc Slovenskej republiky, knižnica mu na požiadanie zabezpečí kópiu zo zahraničnej knižnice.
c) pri výpožičkách dokumentov zo zahraničných knižníc musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty i všetky podmienky stanovené zahraničnou knižnicou.

d) za MMVS vyberá sprostredkujúca knižnica poplatky.
e) za vrátenie dokumentu poštou účtuje knižnica poplatok podľa platných poštových sadzieb.

Čl. 9

Konzultačné služby

1. Konzultačné služby sú zamerané na poskytovanie informácií o katalógoch, knižničnom fonde a službách knižnice a o spôsobe ich využívania.

2.Odborné konzultácie sa poskytujú pri vyhľadávaní literatúry k diplomovým, seminárnym a iným druhom odborných prác.


Čl. 10

Bibliograficko - informačné služby


1. Bibliograficko-informačné služby sú zamerané na poskytovanie odborných knihovníckych a faktografických informácií čitateľom a používateľom knižnice.

2. O bibliograficko - informačné služby možno požiadať ústne alebo písomne.Čl. 11

Služby internetu


1. Používateľ knižnice s platným čitateľským preukazom má právo vyhľadávať si informácie potrebné na pracovné, vzdelávacie a relaxačné účely na určenom študijnom mieste v oddelení pre dospelých.
2. Knižnica poskytuje internetové služby bezplatne. Používateľ musí mať základné znalosti s operačným systémom Windows.
3. Požívatelia majú nárok na využívanie nasledovných internetových a počítačových služieb: prehliadanie www stránok, pracovanie s textovým a tabuľkovým editorom.
4. Výsledky svojej práce a vyhľadávanie z internetu si môže čitateľ uložiť na USB zariadenie alebo dať vytlačiť na tlačiarni. Používateľ musí však vopred nahlásiť pracovníčke knižnice použitie prineseného média alebo požiadavku na tlač materiálov.
5. Vytlačenie informácií z internetových stránok, textových a tabuľkových editorov a obrázkov sa považuje za platenú službu v zmysle cenníka ( príloha ).
6. Pri používaní internetu nie je povolené prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus. Nie je povolené sťahovať z internetu nelegálne programy ako hry, filmy , hudbu.
7. Používateľ internetu je povinný pozatvárať všetky súbory a okná, s ktorými pracoval. Rovnako je povinný zrušiť všetky ikonky na monitore počítača.
8. Čas prezerania a štúdia internetových stránok je stanovený na 30 minút pre deti. Časový prístup dospelého používateľa je 1 hodina. Používateľ môže využiť uvedenú službu 1 x za deň.
9. Používatelia internetu sú povinní ukončiť prácu na internete 15 minút pred skončením výpožičného času knižnice.
10. Pri práci na PC sa zakazuje konzumovať jedlo a nápoje, rušiť hlasným prejavom ostatných používateľov. Rovnako je zakázané používanie mobilného telefónu.
11. Používateľ internetu je povinný dodržiavať zásady internetového poriadku a rešpektovať pokyny a kontrólne opatrenia pracovníčky knižnice.Pri nerešpektovaní týchto pravidiel stráca používateľ s okamžitou platnosťou nárok na využívanie služieb internetu.


Čl. 12

Prístupnosť knižnice

1. Čitateľ má voľný prístup do všetkých oddelení knižnice na základe platného čitateľského preukazu.
2. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľa k dokumentom a informáciám bez ohľadu na jeho politickú, národnostnú a rasuvú príslušnosť.


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK


Čl. I

Druhy výpožičiek


1 .Čitateľ knižnice má právo na vypožičanie knižničných dokumentov prostredníctvom absenčných a prezenčných výpožičiek, ktoré patria k základným službám verejnej knižnice. Poskytujú sa bezplatne.
2. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
3. Absenčne ( domov ) sa nepožičiavajú knižničné dokumenty, ktoré sú súčasťou príručného fondu a dokumnety zapožičané prostredníctvom MVS a MMVS, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

Čl. II

Realizácia výpožičiek

1. Knižničné dokumenty sa čitateľovi požičiavajú po splnení podmienok registrácie. Výpožičky knižničných dokumentov sa evidujú v počítači.
2. Povinnosťou každého čitateľa je chrániť vypožičané knižničné dokumenty pred stratou, poškodením a zničením.
3. Čitateľ je povinný vrátiť zapožičaný knižničný dokument v stave, v akom ho prevzal. Za dokument zodpovedá až do chvíle, keď ho prevzala knižnica.
4. Čitateľ je povinný hlásiť knižnici stratu zapožičaného dokumentu a v stanovenej lehote nahradiť škodu.
5. O strate dokumentu sa spisuje záznam s určením dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojim podpisom.
6. Knižnica požaduje nahradenie škody na knižničnom dokumente nasledovne:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní, vrátane stanoveného sankčného manipulačného poplatku.
b) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice, vrátane stanoveného sankčného manipulačného poplatku.
c) finančnou náhradou za nevrátený dokument, vrátane stanoveného sankčného manipulačného poplatku.

7. O spôsobe náhrady za nevrátený, poškodený dokument rozhoduje výlučne knižnica. Používateľ je povinný uhradiť všetky náhrady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením alebo stratou dokumentu vznikli. Ak sa knižnica s čitateľom nedohodne, rozhodne sa o náhrade škody a jej výške v občianskom konaní.


Čl. III

Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov

1. Evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov vedie knižnica tak, aby bola zaručená preukázateľnosť vypožičania jednotlivých knižničných dokumentov konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana fondu.

2. Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov sa vykonáva elektronicky v databáze automatizovaného knižničného systému. Čitateľ môže kedykoľvek požiadať o informácie aktuálneho stavu svojich výpožičiek.

Čl. IV

Počet vypožičaných dokumentov, výpožičná lehota

1. Čitateľ si môže vypožičať najviac 10 kníh a 10 ks periodík.
2. Pri absenčnom vypožičiavaní kníh je výpožičná lehota 42 dní ( vrátane dní pracovného pokoja ).
Pri absenčnom vypožičiavaní periodík je výpožičná lehota 7 dní.
3. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím.
4. Čitateľ má právo požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty za týchto podmienok:
a) dokument nie je rezervovaný iným čitateľom
b) žiadajúci čitateľ nemá podĺžnosti voči knižnici
c) predĺženie výpožičnej lehoty je možné 1 krát o 20 dní
d) predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku
e) o predĺžení výpožičnej lehoty rozhoduje knižnica
5. V nevyhnutnom prípade môže knižnica určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne žiadať vrátenie dokumentu pred jej uplynutím.


Čl. V

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

Ak čitateľ nevráti vypožičané knižničné dokumenty v stanovenej výpožičnej lehote, knižnica ho písomne upomenie za príslušný poplatok. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si podĺžnosti poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

Čl. VI

Sprístupňovanie iných služieb

Knižnica sprostredkúva pre svojich čitateľov vypracovanie rešerší na určitú tému z iných knižníc na Slovensku.

Knižný poriadok: Text
bottom of page